Abbreviation Dictionary

Abbreviation Dictionary (Từ Điển Viết Tắt) - Tìm kiếm, tra cứu, dịch nghĩa trực tuyến những từ viết tắt tiếng Anh và tiếng Việt.

Viết tắt tiếng Việt


GNT

TCNH

NKPC

KHS

VAC

Xem thêm

Viết tắt tiếng Anh


KNOW

ZHC

DVMS

VYO

TOWS

Xem thêm