1AM là gì? Nghĩa của từ 1am

1AM là gì?

1AM“Air mechanic 1st class” trong tiếng Anh.

1AM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 1AM“Air mechanic 1st class”.

Air mechanic 1st class: Thợ máy hàng không hạng 1.

Giải thích ý nghĩa của 1AM

1AM có nghĩa “Air mechanic 1st class”, dịch sang tiếng Việt là “Thợ máy hàng không hạng 1”.