2AM là gì? Nghĩa của từ 2am

2AM là gì?

2AM“Air mechanic 2nd class” trong tiếng Anh.

2AM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2AM“Air mechanic 2nd class”.

Air mechanic 2nd class: Thợ máy hàng không hạng 2.

Giải thích ý nghĩa của 2AM

2AM có nghĩa “Air mechanic 2nd class”, dịch sang tiếng Việt là “Thợ máy hàng không hạng 2”.