2D là gì? Nghĩa của từ 2d

2D là gì?

2D“Two-dimensional” trong tiếng Anh.

2D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2D“Two-dimensional”.

Two-dimensional: Hai chiều.

Giải thích ý nghĩa của 2D

2D có nghĩa “Two-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Hai chiều”.