2IC là gì? Nghĩa của từ 2ic

2IC là gì?

2IC“Second-In-Command” trong tiếng Anh.

2IC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2IC“Second-In-Command”.

Second-In-Command: Lệnh thứ hai.

Một số kiểu 2IC viết tắt khác:

Second In Charge: Phụ trách thứ hai.

Giải thích ý nghĩa của 2IC

2IC có nghĩa “Second-In-Command”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh thứ hai”.