2MORO là gì? Nghĩa của từ 2moro

2MORO là gì?

2MORO“Tomorrow” trong tiếng Anh.

2MORO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2MORO“Tomorrow”.

Tomorrow: Ngày mai.
Ngày kế tiếp của ngày hôm nay.

Giải thích ý nghĩa của 2MORO

2MORO có nghĩa “Tomorrow”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày mai”.

Từ này xuất hiện bởi cách phát âm gần như hơi giống nhau giữa "to" và "two (số 2)". Bên cạnh đó, từ morrow lại được viết gọn lại thành moro. Do đó, khi kết hợp lại ta sẽ có từ hiện tại là 2moro.