2NITE là gì? Nghĩa của từ 2nite

2NITE là gì?

2NITE“Tonight” trong tiếng Anh.

2NITE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2NITE“Tonight”.

Tonight: Tối nay / Đêm nay.

Giải thích ý nghĩa của 2NITE

2NITE có nghĩa “Tonight”, dịch sang tiếng Việt là “Tối nay / Đêm nay”.