3AM là gì? Nghĩa của từ 3am

3AM là gì?

3AM“Air mechanic 3rd class” trong tiếng Anh.

3AM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3AM“Air mechanic 3rd class”.

Air mechanic 3rd class: Thợ máy hàng không hạng 3.

Giải thích ý nghĩa của 3AM

3AM có nghĩa “Air mechanic 3rd class”, dịch sang tiếng Việt là “Thợ máy hàng không hạng 3”.