3DS là gì? Nghĩa của từ 3ds

3DS là gì?

3DS“3D Studio” trong tiếng Anh.

3DS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3DS“3D Studio”.

3D Studio: Phòng thu 3D.

Giải thích ý nghĩa của 3DS

3DS có nghĩa “3D Studio”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thu 3D”.