3I là gì? Nghĩa của từ 3i

3I là gì?

3I“Investors In industry” trong tiếng Anh.

3I là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3I“Investors In industry”.

Investors In industry: Các nhà đầu tư trong ngành.
các nhà đầu tư mạo hiểm.

Giải thích ý nghĩa của 3I

3I có nghĩa “Investors In industry”, dịch sang tiếng Việt là “Các nhà đầu tư trong ngành”.