3P là gì? Nghĩa của từ 3p

3P là gì?

3P“3rd Party” trong tiếng Anh.

3P là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3P“3rd Party”.

3rd Party: Bên thứ 3.

Một số kiểu 3P viết tắt khác:

3M's Pollution Prevention Pays: Các khoản thanh toán ngăn ngừa ô nhiễm của 3M.

Pelham Power Productions: Sản xuất điện Pelham.

3 Positions: 3 vị trí.

Public-Private Partnership: Quan hệ đối tác công tư.

Giải thích ý nghĩa của 3P

3P có nghĩa “3rd Party”, dịch sang tiếng Việt là “Bên thứ 3”.