4GL là gì? Nghĩa của từ 4gl

4GL là gì?

4GL“Fourth-generation programming language” trong tiếng Anh.

4GL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4GL“Fourth-generation programming language”.

Fourth-generation programming language: Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư.

Giải thích ý nghĩa của 4GL

4GL có nghĩa “Fourth-generation programming language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư”.