4U là gì? Nghĩa của từ 4u

4U là gì?

4U“For You” trong tiếng Anh.

4U là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4U“For You”.

For You: Cho bạn.

Giải thích ý nghĩa của 4U

4U có nghĩa “For You”, dịch sang tiếng Việt là “Cho bạn”.