6D là gì? Nghĩa của từ 6d

6D là gì?

6D“Six-dimensional” trong tiếng Anh.

6D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 6D“Six-dimensional”.

Six-dimensional: Sáu chiều.

Giải thích ý nghĩa của 6D

6D có nghĩa “Six-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Sáu chiều”.