7D là gì? Nghĩa của từ 7d

7D là gì?

7D“Seven-dimensional” trong tiếng Anh.

7D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 7D“Seven-dimensional”.

Seven-dimensional: Bảy chiều.

Giải thích ý nghĩa của 7D

7D có nghĩa “Seven-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Bảy chiều”.