A&S là gì? Nghĩa của từ a&s

A&S là gì?

A&S“Armament & Standardisation” trong tiếng Anh.

A&S là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A&S“Armament & Standardisation”.

Armament & Standardisation: Vũ khí & tiêu chuẩn hóa.

Giải thích ý nghĩa của A&S

A&S có nghĩa “Armament & Standardisation”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí & tiêu chuẩn hóa”.