A/C là gì? Nghĩa của từ a/c

A/C là gì?

A/C“Air Conditioned/Conditioning” trong tiếng Anh.

A/C là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A/C“Air Conditioned/Conditioning”.

Air Conditioned/Conditioning: Điều hòa không khí / Điều hòa nhiệt độ.

Một số kiểu A/C viết tắt khác:

Aircraft: Phi cơ.

Giải thích ý nghĩa của A/C

A/C có nghĩa “Air Conditioned/Conditioning”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hòa không khí / Điều hòa nhiệt độ”.