A/CDRE là gì? Nghĩa của từ a/cdre

A/CDRE là gì?

A/CDRE“Air Commodore” trong tiếng Anh.

A/CDRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A/CDRE“Air Commodore”.

Air Commodore: Air Commodore.

Giải thích ý nghĩa của A/CDRE

A/CDRE có nghĩa “Air Commodore”, dịch sang tiếng Việt là “Air Commodore”.