A/S là gì? Nghĩa của từ a/s

A/S là gì?

A/S“Anti-submarine” trong tiếng Anh.

A/S là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A/S“Anti-submarine”.

Anti-submarine: Chống tàu ngầm.

Giải thích ý nghĩa của A/S

A/S có nghĩa “Anti-submarine”, dịch sang tiếng Việt là “Chống tàu ngầm”.