A1C là gì? Nghĩa của từ a1c

A1C là gì?

A1C“Airman First Class” trong tiếng Anh.

A1C là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A1C“Airman First Class”.

Airman First Class: Airman First Class.

Giải thích ý nghĩa của A1C

A1C có nghĩa “Airman First Class”, dịch sang tiếng Việt là “Airman First Class”.