A2C2 là gì? Nghĩa của từ a2c2

A2C2 là gì?

A2C2“Army Airspace Command and Control” trong tiếng Anh.

A2C2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A2C2“Army Airspace Command and Control”.

Army Airspace Command and Control: Bộ chỉ huy và kiểm soát không phận quân đội.

Giải thích ý nghĩa của A2C2

A2C2 có nghĩa “Army Airspace Command and Control”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy và kiểm soát không phận quân đội”.