A4 là gì? Nghĩa của từ a4

A4 là gì?

A4“Many” trong tiếng Anh.

A4 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A4“Many”.

Many: Nhiều.

Giải thích ý nghĩa của A4

A4 có nghĩa “Many”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều”.