AA là gì? Nghĩa của từ aa

AA là gì?

AA“Achieved Availability” trong tiếng Anh.

AA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AA“Achieved Availability”.

Achieved Availability: Tính khả dụng đã đạt được.

Một số kiểu AA viết tắt khác:

Alcoholics Anonymous: Người nghiện rượu Ẩn danh.

Armed Forces Americas: Lực lượng vũ trang Châu Mỹ.
ký hiệu bưu chính.

Aruba: Aruba.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Assembly Area: Khu hội quán.

Automobile Association: Hiệp hội ô tô.

Avenue of Approach: Đại lộ Tiếp cận.

Afar language: Ngôn ngữ Afar.
mã ISO 639-1: aa.

Attoampere: Attoampere.
aA.

Giải thích ý nghĩa của AA

AA có nghĩa “Achieved Availability”, dịch sang tiếng Việt là “Tính khả dụng đã đạt được”.