AAAI là gì? Nghĩa của từ aaai

AAAI là gì?

AAAI“Association for the Advancement of Artificial Intelligence” trong tiếng Anh.

AAAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAAI“Association for the Advancement of Artificial Intelligence”.

Association for the Advancement of Artificial Intelligence: Hiệp hội vì sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo.
trước đây là Hiệp hội trí tuệ nhân tạo Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AAAI

AAAI có nghĩa “Association for the Advancement of Artificial Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội vì sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo”.