AACCS là gì? Nghĩa của từ aaccs

AACCS là gì?

AACCS“American Association of Christian Colleges and Seminaries” trong tiếng Anh.

AACCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AACCS“American Association of Christian Colleges and Seminaries”.

American Association of Christian Colleges and Seminaries: Hiệp hội các trường cao đẳng và hội thảo Cơ đốc giáo Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AACCS

AACCS có nghĩa “American Association of Christian Colleges and Seminaries”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các trường cao đẳng và hội thảo Cơ đốc giáo Hoa Kỳ”.