AACL là gì? Nghĩa của từ aacl

AACL là gì?

AACL“Albanian American Civic League” trong tiếng Anh.

AACL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AACL“Albanian American Civic League”.

Albanian American Civic League: Albanian American Civic League.

Giải thích ý nghĩa của AACL

AACL có nghĩa “Albanian American Civic League”, dịch sang tiếng Việt là “Albanian American Civic League”.