AADAC là gì? Nghĩa của từ aadac

AADAC là gì?

AADAC“Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission” trong tiếng Anh.

AADAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AADAC“Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission”.

Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission: Ủy ban Lạm dụng Rượu và Ma túy Alberta.

Giải thích ý nghĩa của AADAC

AADAC có nghĩa “Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Lạm dụng Rượu và Ma túy Alberta”.