AAN là gì? Nghĩa của từ aan

AAN là gì?

AAN“American Academy of Nursing” trong tiếng Anh.

AAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAN“American Academy of Nursing”.

American Academy of Nursing: Học viện Điều dưỡng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AAN

AAN có nghĩa “American Academy of Nursing”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Điều dưỡng Hoa Kỳ”.