AAP là gì? Nghĩa của từ aap

AAP là gì?

AAP“Advanced Acquisition Plan” trong tiếng Anh.

AAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAP“Advanced Acquisition Plan”.

Advanced Acquisition Plan: Kế hoạch chuyển đổi nâng cao.

Một số kiểu AAP viết tắt khác:

Allied Administrative Publication: Ấn phẩm Hành chính Đồng minh.

American Academy of Pediatrics: Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ.

Associated Artists Productions: Các nghệ sĩ được liên kết sản xuất.

Giải thích ý nghĩa của AAP

AAP có nghĩa “Advanced Acquisition Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch chuyển đổi nâng cao”.