AAR là gì? Nghĩa của từ aar

AAR là gì?

AAR“After-Action Review” trong tiếng Anh.

AAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAR“After-Action Review”.

After-Action Review: Đánh giá sau hành động.

Một số kiểu AAR viết tắt khác:

Afar language: Ngôn ngữ Afar.
mã ISO 639-2: aar.

Association of American Railroads: Hiệp hội đường sắt Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AAR

AAR có nghĩa “After-Action Review”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá sau hành động”.