AASPEM là gì? Nghĩa của từ aaspem

AASPEM là gì?

AASPEM“Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model” trong tiếng Anh.

AASPEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AASPEM“Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model”.

Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model: Mô hình đánh giá hiệu suất hệ thống không khí nâng cao.

Giải thích ý nghĩa của AASPEM

AASPEM có nghĩa “Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đánh giá hiệu suất hệ thống không khí nâng cao”.