ABCA là gì? Nghĩa của từ abca

ABCA là gì?

ABCA“American, British and Canadian Armies” trong tiếng Anh.

ABCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABCA“American, British and Canadian Armies”.

American, British and Canadian Armies: Quân đội Mỹ, Anh và Canada.
ban đầu.

Một số kiểu ABCA viết tắt khác:

Army Bureau of Current Affairs: Cục công tác hiện tại của quân đội.

Giải thích ý nghĩa của ABCA

ABCA có nghĩa “American, British and Canadian Armies”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đội Mỹ, Anh và Canada”.