ABCDE là gì? Nghĩa của từ abcde

ABCDE là gì?

ABCDE“Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure” trong tiếng Anh.

ABCDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABCDE“Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure”.

Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure: Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc.

Một số kiểu ABCDE viết tắt khác:

Annual World Bank Conference on Development Economics: Hội nghị Ngân hàng Thế giới hàng năm về Kinh tế Phát triển.

African Business Centre for Developing Education: Trung tâm Kinh doanh Châu Phi để Phát triển Giáo dục.

A. Bera Center for Development and Education: Trung tâm Phát triển và Giáo dục Bera.

Giải thích ý nghĩa của ABCDE

ABCDE có nghĩa “Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure”, dịch sang tiếng Việt là “Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc”.