ABGI là gì? Nghĩa của từ abgi

ABGI là gì?

ABGI“Addington-Barker Group International” trong tiếng Anh.

ABGI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABGI“Addington-Barker Group International”.

Addington-Barker Group International: Addton-Barker Group International.

Giải thích ý nghĩa của ABGI

ABGI có nghĩa “Addington-Barker Group International”, dịch sang tiếng Việt là “Addton-Barker Group International”.