ABIN là gì? Nghĩa của từ abin

ABIN là gì?

ABIN“Agência Brasileira de Inteligência” trong tiếng Anh.

ABIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABIN“Agência Brasileira de Inteligência”.

Agência Brasileira de Inteligência: Agência Brasileira de Inteligência.
Cơ quan Tình báo Brazil.

Giải thích ý nghĩa của ABIN

ABIN có nghĩa “Agência Brasileira de Inteligência”, dịch sang tiếng Việt là “Agência Brasileira de Inteligência”.