ABK là gì? Nghĩa của từ abk

ABK là gì?

ABK“Abkhaz language” trong tiếng Anh.

ABK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABK“Abkhaz language”.

Abkhaz language: Ngôn ngữ Abkhaz.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của ABK

ABK có nghĩa “Abkhaz language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Abkhaz”.