ABLE là gì? Nghĩa của từ able

ABLE là gì?

ABLE“AirBorne Law Enforcement” trong tiếng Anh.

ABLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABLE“AirBorne Law Enforcement”.

AirBorne Law Enforcement: Thực thi pháp luật AirBorne.
đơn vị hỗ trợ trên không của cảnh sát.

Giải thích ý nghĩa của ABLE

ABLE có nghĩa “AirBorne Law Enforcement”, dịch sang tiếng Việt là “Thực thi pháp luật AirBorne”.