ABMC là gì? Nghĩa của từ abmc

ABMC là gì?

ABMC“American Battle Monuments Commission” trong tiếng Anh.

ABMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABMC“American Battle Monuments Commission”.

American Battle Monuments Commission: Ủy ban Di tích Chiến trường Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ABMC

ABMC có nghĩa “American Battle Monuments Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Di tích Chiến trường Hoa Kỳ”.