ABPI là gì? Nghĩa của từ abpi

ABPI là gì?

ABPI“Association of the British Pharmaceutical Industry” trong tiếng Anh.

ABPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABPI“Association of the British Pharmaceutical Industry”.

Association of the British Pharmaceutical Industry: Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Anh.

Giải thích ý nghĩa của ABPI

ABPI có nghĩa “Association of the British Pharmaceutical Industry”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Công nghiệp Dược phẩm Anh”.