ABSA là gì? Nghĩa của từ absa

ABSA là gì?

ABSA“Amalgamated Banks of South Africa” trong tiếng Anh.

ABSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABSA“Amalgamated Banks of South Africa”.

Amalgamated Banks of South Africa: Các ngân hàng hỗn hợp của Nam Phi.
"ab-sa".

Giải thích ý nghĩa của ABSA

ABSA có nghĩa “Amalgamated Banks of South Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Các ngân hàng hỗn hợp của Nam Phi”.