AC1 là gì? Nghĩa của từ ac1

AC1 là gì?

AC1“Aircraftman 1st Class” trong tiếng Anh.

AC1 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AC1“Aircraftman 1st Class”.

Aircraftman 1st Class: Người lái máy bay Hạng nhất.

Giải thích ý nghĩa của AC1

AC1 có nghĩa “Aircraftman 1st Class”, dịch sang tiếng Việt là “Người lái máy bay Hạng nhất”.