AC2 là gì? Nghĩa của từ ac2

AC2 là gì?

AC2“Aircraftman 2nd Class” trong tiếng Anh.

AC2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AC2“Aircraftman 2nd Class”.

Aircraftman 2nd Class: Người lái máy bay hạng 2.

Giải thích ý nghĩa của AC2

AC2 có nghĩa “Aircraftman 2nd Class”, dịch sang tiếng Việt là “Người lái máy bay hạng 2”.