ACAS là gì? Nghĩa của từ acas

ACAS là gì?

ACAS“Aboriginal Children's Advancement Society” trong tiếng Anh.

ACAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACAS“Aboriginal Children's Advancement Society”.

Aboriginal Children's Advancement Society: Hiệp hội Thăng tiến cho Trẻ em Thổ dân.

Một số kiểu ACAS viết tắt khác:

Advisory, Conciliation and Arbitration Service: Dịch vụ tư vấn, hòa giải và trọng tài.

Giải thích ý nghĩa của ACAS

ACAS có nghĩa “Aboriginal Children's Advancement Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Thăng tiến cho Trẻ em Thổ dân”.