ACCD là gì? Nghĩa của từ accd

ACCD là gì?

ACCD“American Coalition of Citizens with Disabilities” trong tiếng Anh.

ACCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACCD“American Coalition of Citizens with Disabilities”.

American Coalition of Citizens with Disabilities: Liên minh công dân khuyết tật Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACCD

ACCD có nghĩa “American Coalition of Citizens with Disabilities”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh công dân khuyết tật Hoa Kỳ”.