ACLJ là gì? Nghĩa của từ aclj

ACLJ là gì?

ACLJ“American Center for Law and Justice” trong tiếng Anh.

ACLJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACLJ“American Center for Law and Justice”.

American Center for Law and Justice: Trung tâm Luật và Tư pháp Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACLJ

ACLJ có nghĩa “American Center for Law and Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Luật và Tư pháp Hoa Kỳ”.