ACME là gì? Nghĩa của từ acme

ACME là gì?

ACME“Automated Classification of Medical Entities” trong tiếng Anh.

ACME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACME“Automated Classification of Medical Entities”.

Automated Classification of Medical Entities: Phân loại tự động các đối tượng y tế.

Một số kiểu ACME viết tắt khác:

Automatic Certificate Management Environment: Môi trường quản lý chứng chỉ tự động.

Academy of Medical Sciences: Viện hàn lâm khoa học y tế.

American Coin Machine Exposition: Triển lãm máy móc tiền xu Mỹ.

Aspen Cluster Management Environment: Môi trường quản lý cụm Aspen.

Air Craft Marine Engineering: Kỹ thuật hàng hải Air Craft.

Arginine Catabolic Mobile Element: Yếu tố di động dị hóa Arginine.

Advisory Committee on Mathematics Education: Ủy ban Cố vấn về Giáo dục Toán học.

Automated Certificate Management Environment: Môi trường quản lý chứng chỉ tự động.

Accreditation Commission for Midwifery Education: Ủy ban Công nhận Giáo dục Hộ sinh.

American Contemporary Music Ensemble: Hòa tấu âm nhạc đương đại Hoa Kỳ.

African Centre for Media Excellence: Trung tâm Truyền thông Xuất sắc Châu Phi.

Advanced Cosmic Microwave Explorer: Trình khám phá vi sóng vũ trụ nâng cao.

Accelerated Climate Modeling for Energy: Tăng tốc lập mô hình khí hậu cho năng lượng.

Additive Construction with Mobile Emplacement: Xây dựng phụ gia với vị trí di động.

All Classical Music Explained: Tất cả âm nhạc cổ điển được giải thích.

Automaticity in Cognition, Motivation, and Evaluation: Tính tự động trong Nhận thức, Động lực và Đánh giá.

Association of Consulting Management Engineers: Hiệp hội các kỹ sư quản lý tư vấn.

Association of Computational Mechanics in Engineering: Hiệp hội Cơ học Tính toán trong Kỹ thuật.

Analogical Constraint Mapping Engine: Công cụ ánh xạ ràng buộc tương tự.

Attitude Control and Maneuver Electronics: Kiểm soát thái độ và Cơ động điện tử.

Architecture, Construction, Manufacturing, and Engineering: Kiến trúc, Xây dựng, Sản xuất và Kỹ thuật.

Academy of Construction & Mechanical Engineering: Học viện Xây dựng & Cơ khí.

Giải thích ý nghĩa của ACME

ACME có nghĩa “Automated Classification of Medical Entities”, dịch sang tiếng Việt là “Phân loại tự động các đối tượng y tế”.