ACOM là gì? Nghĩa của từ acom

ACOM là gì?

ACOM“Atlantic Command” trong tiếng Anh.

ACOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACOM“Atlantic Command”.

Atlantic Command: Bộ tư lệnh Đại Tây Dương.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACOM

ACOM có nghĩa “Atlantic Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tư lệnh Đại Tây Dương”.