ACORN là gì? Nghĩa của từ acorn

ACORN là gì?

ACORN“Acute Care of at-Risk Newborns” trong tiếng Anh.

ACORN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACORN“Acute Care of at-Risk Newborns”.

Acute Care of at-Risk Newborns: Chăm sóc cấp tính trẻ sơ sinh có nguy cơ.
Tên chương trình giáo dục tại Canada còn được viết là ACoRN.

Một số kiểu ACORN viết tắt khác:

Association of Community Organizations for Reform Now: Hiệp hội các tổ chức cộng đồng để cải cách ngay bây giờ.
Tên một tổ chức phi chính phủ, hiện không còn tồn tại.

Giải thích ý nghĩa của ACORN

ACORN có nghĩa “Acute Care of at-Risk Newborns”, dịch sang tiếng Việt là “Chăm sóc cấp tính trẻ sơ sinh có nguy cơ”.