ACS là gì? Nghĩa của từ acs

ACS là gì?

ACS“Affiliated Computer Services” trong tiếng Anh.

ACS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACS“Affiliated Computer Services”.

Affiliated Computer Services: Dịch vụ Máy tính Liên kết.
NYSE ACS.

Một số kiểu ACS viết tắt khác:

Alaska Communications Service: Dịch vụ Truyền thông Alaska.

American Cancer Society: Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

American Chemical Society: Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ.

Association of Caribbean States: Hiệp hội các quốc gia vùng Caribe.

Australian Computer Society: Hiệp hội máy tính Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACS

ACS có nghĩa “Affiliated Computer Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Máy tính Liên kết”.