ACT là gì? Nghĩa của từ act

ACT là gì?

ACT“Adaptive Control of Thought” trong tiếng Anh.

ACT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACT“Adaptive Control of Thought”.

Adaptive Control of Thought: Kiểm soát Thích ứng của Tư tưởng.
mô hình nhận thức.

Một số kiểu ACT viết tắt khác:

American College Testing: Kiểm tra Cao đẳng Hoa Kỳ.

Australian Capital Territory: Lãnh thổ Thủ đô Úc.
cũng là biểu tượng bưu điện.

Giải thích ý nghĩa của ACT

ACT có nghĩa “Adaptive Control of Thought”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát Thích ứng của Tư tưởng”.